تیر و ترکش ها را ما خوردیم ، بیت المال را شما بخورید

این ما بودیم که پا روی مین ها گذاشتیم

و شما پا روی خون شهدا!!!

کاش توی تقویم یکروز بنام روز نامرد هم داشتیم

آن وقت می شد به مفسدان و اختلاس گران ،

از جمله مسئولین و حاکمان بی درد ،

هم تبریک گفت

ننگ ابدی گریبانگیرتان باد…