جامعه در حال انفجار

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمدهادی بازیاری

برکسی پوشیده نیست که در طول سه دهه گذشته

مردم با توجه به وخیم ترشدن شرایط اقتصادی

و گسترش فقر و گرانی و تورم و بیکاری

از نظر روانی در وضعیت بحرانی به سر میبرند

حاکمیت در طول تمام این سال ها

با لطایف و حیل مختلف کوشیده است

این گسترش فقر و نداری را توجیه نماید

اما مدت هاست که کارد به استخوان مردم رسیده است

و امنیت روانی مردم از دست رفته است

جامعه بدون امنیت روانی

خواه ناخواه به سمت انفجار و فروپاشی خواهد رفت

همین روزهاست که با جامعه ای متلاشی شده

نه راه پیش داشته باشیم نه راه پس