جانشینان پسا انتخاباتی مشخص شدند

شنیده ها

غلامحسین محسنی اژه ای قرار است که پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور سیزدهم به عنوان رئیس‌ قوه قضائیه منصوب شوند.

همچنین حسن روحانی با قبول استعفای احمد جنتی به عنوان عضو شورای نگهبان منصوب خواهد شد و احمد خاتمی نیز به عنوان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی.