جای خالی مردم در بیانیه پایانی مجلس خبرگان

مهرداد شاکری

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود با نادیده گرفتن مردم در یک بند به مشکلات اقتصادی کشور اشاره نموده است اما در هیچ کدام از این بندها به مردم و درد و رنج مردم اشاره نکرده است و در عوض رواج معنویت را سفارش نموده است.راه حل مشکلات اقتصادی را نگاه به درون و پرهیز از برونگرایی اعلام نموده اما ارتباط با همسایگان کشور را توصیه نموده است.مردم در این بیانیه نادیده گرفته شدند و خبرگان رهبری با دهن کجی به مردم ارادت خود و تبعیت و فرمانبرداری از رهبر ایران را به طور کامل به همه نشان داد.