جدال ترامپ و خامنه ای

مهرداد شاکری

جدال ترامپ و خامنه ای

از قدیم گفته اند دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید
حالا این مصرع شعر حکایت حال و روز دوتن از رهبران دنیاست که با اظهارنظرها و تصمیمات خود جهان را دچار چالش های نموده اند
ترامپ و خامنه ای رهبران امریکا و ایران با اظهارنظرها و سیاست های دیوانه وار خود و پیروی از منطق احساس و با حرف هایی عامه پسند در حال جدالی لفظی جهان را به سمت جنگی ویران کننده پیش می برند
ترامپ افسار خود را در اختیار تیم ب گذاشته
خامنه ای افسار خود را در اختیار امثال قاسم سلیمانی
تیم ب و امثال سلیمانی به کمتر از یک جنگ تمام عیار راضی نیستند