جلسه خاندان سلطنتی انگلستان پس از تصمیم دو ک و دوشس ساسکس

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماین جلسه خانوادگی در کاخ ملکه الیزابت دوم برگزار خواهد شد.

خاندان سلطنتی انگلستان، اولین گام پس از اعلام دوک و دوشس ساسکس مبنی بر کاهش نقش خود در خاندان سلطنتی، را برداشت.

ملکه الیزابت دوم، پرنس هری و مگان را برای حل این بحران، برای تشکیل جلسه در روز دوشنبه دعوت کرد.

در این جلسه، پرنس چارلز، ویلیام دوک کمبریج و هری دوک ساسکس شرکت خواهند داشت.

گفته میشود طی این جلسه خانوادگی که سه نسل از خاندان سلطنتی گرد هم خواهند امد، راه حلهایی برای انصراف پرنس هری و مگان در تصمیمی که گرفته اند، ارائه خواهد شد.

این جلسه خانوادگی در کاخ ملکه الیزابت دوم برگزار خواهد شد.

این، اولین دیدار رو در روی همه خانواده سلطنتی طی دوره های اخیر خواهد بود.

انتظار میرود در این دیدار وضعیت مالی و امنیتی زوج جوان مورد بررسی قرار گیرد.

با این عمل، برای اولین بار یک جلسه خانوادگی از خاندان سلطنتی به اطلاع عموم رسانده شد. قبلا یک چنین دیدارهای خصوصی، به اطلاع رسانه ها و عموم رسانده نمیشد.