جلیلی و بذرپاش پوشش رئیسی می شوند

شنیده ها

با قطعی شدن حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری قرار شده است که سعید جلیلی و مهرداد بذرپاش به عنوان نامزد پوششی رئیسی حضور یابند.

کامران دانشجو ریاست بذرپاش را برعهده دارد و کاوه اشتهاردی قرار است کمیته رسانه وی را سازمان دهند.

حضور جلیلی و بذرپاش در رقابت ها تا پس از مناظره ها ادامه خواهد داشت و پیش از برگزاری انتخابات ، هر دو صحنه را به نفع ابراهیم رئیسی ترک خواهند کرد.

تصور می شود که قرار است سعید جلیلی و مهرداد بذرپاش اعضای کلیدی کابینه رئیسی در صورت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری باشند.