اجماع رائفی پور،یامین پور و جبرائیلی برای انتخابات ۱۴۰۰

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_شنیده ها حاکی از آن است که مثلثی از رائفی پور، یامین پور و جبرائیلی در انتخابات ۱۴۰۰ در حال شکل گیری است ،این مثلث به دنبال اجماع بر روی یک کاندیدا و ایجاد کمپین انتخاباتی برای او هستند.

این مثلت در این راستا به دنبال ملاقات با برخی از کاندیداهای احتمالی اصولگرا هستند تا در صورت قبول شروط تعیینی و ارائه شده این مثلث از سوی یکی از کاندیداها بر روی آن توافق و اجماع کرده و کارهای تبلیغاتی را جلو ببرند، همچنین این مثلث شروط و شرایطی را در مورد دولت بعدی نیز در نظر دارد.