جمع آوری امضاء برای چشمپوشی از برگزیت و ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – تعداد امضاء جمع آوری شده در چارچوب کمپینی که در ارتباط با چشمپوشی از برگزیت و ماندن بریتانیا اتحادیه اروپا به راه افتاده به مرز ۵ میلیون رسیده است.

تعداد امضاء جمع آوری شده در چارچوب کمپینی که در ارتباط با چشمپوشی از برگزیت و ماندن بریتانیا اتحادیه اروپا به راه افتاده به مرز ۵ میلیون رسیده است.

در متن این کمپین که با عنوان “۵۰ ماده را حذف کرده و در اتحادیه اروپا بمان” به راه افتاده آمده است: “برای ماندن در اتحادیه اروپا باید قدرت حمایت مردم را نشان داده و به این وضعیت پایان بدهیم.”

در صورت جمع آوری ۱۰ هزار امضاء، درخواستی به پارلمان انگلستان ارائه شده و پارلمان ملزم به پاسخ گویی به این درخواست خواهد شد.

در صورت جمع آوری ۱۰۰ هزار امضاء نیز درخواست مذکور در پارلمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روند برگزیت

در جریان برگزاری رفراندوم مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ برگزار شده بود، ۵۲ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم به آن رأی مثبت دادند.

در این رفراندوم ۱۷ میلیون و ۴۱۰  هزار و ۷۴۲ نفر به برگزیت و ۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۲۴۱ نفر نیز به ماندن این کشور در این اتحادیه رای داده بودند.