جمع آوری دست فروشان کتاب از پیاده روها

حامد تقوی

حسین رحیمی رئیس پلیس تهران دیروز از جمع آوری دطتفروشان کتاب در پیاره روی محدوده ی میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر خبر داده است به گفته او این طرح از طرف کتابفروشان و ناشران صورت گرفته است. به گفته او این کتاب ها مبتذل و ممنوعه و با چاپهای غیر مجاز صورت میگیرند.
این در حالیست که یکی از جذابیت های محدوده ی میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر، همین دستفروش های کتاب محسوب میشوند. اگر نیت خیرخواهانه ای در میان بود برای ساماندهی وضعیت آنها باید تلاشی صورت میگرفت. از طرف دیگر این کار عملا یک سانسور مجدد هم به حساب میآید. چرا که کتاب هایی که به هر دلیل از وزارت ارشاد مجوز نمیگیرند(متاسفانه) با چاپ زیر زمینی، به دست مخاطب میرسد. این جمع آوری و به قول خودشان پاک سازی نشان از یک سانسور مجدد در سطح عیان دارد.