جمهوری اسلامی شعار می دهد، اسرائیل عمل میکند

مهرداد شاکری

طبق روال معمول چند دهه اخیر
مسئولان جمهوری اسلامی
از تریبون های مختلف تبلیغاتی
شعار نابودی اسرائیل را سر می دهند
و برای نابودی اسرائیل زمان تعیین می کنند
و گاه به فراخور حال این زمان را کم و زیاد می کنند
اسرائیل هم راستا با شعار مسولان جمهوری اسلامی
در طی دهه های اخیر
حملات سهمگین و پرشماری را
علیه مواضع نظامی وابسته به جمهوری اسلامی
در منطقه و گاه در خاک ایران انجام داده اند
در حالی که جمهوری اسلامی این روزها نیز
دوباره حرف ها و شعارهای خود علیه اسرائیل را تشدید نموده است
اسرائیل از توان دیپلماتیک و نظامی خود در منطقه و جهان
برای ضربه به جمهوری اسلامی استفاده می نماید
پیمان اسراییل با کشورهای منطقه و دولت های مسلمان
در ادامه تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی می باشد
که اگر مسوولان با تدبیری در راس این نظام می بودند
و هم چون زمان خاتمی باعث عزت ایران در منطقه و جهان می شدند
می توانستند این تلاش ها را نافرجام کنند