جمهوری اسلامی چگونه کرامت انسانی ما را دزدید؟

  • حامد تقوی

به سالها قبل که برمیگردیم، زمانی در دهه شصت، جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد نشان بدهد حاکمان جدید کمترین فاصله را با طبقات محروم دارند. در دهه نخست انقلاب تظاهر به این فضیلت، همواره یکی از تبلیغات حکومت نوپا بود و در شعارهای انتخاباتی تکرار می‌شد.
حالا سال ۹۸ است . نگاهی به دور و برتان بکنید. نگاهی به این سالهای زندگی ‌تان بکنید. نگاهی به اطرافیان تان بکنید. به پدیده هایی که در این چند سال به وجود آمدند. گور خواب ها. کول برها. دیوارهای مهربانی. عمیق تر شدن فاصله ی طبقاتی. زندان های بدریخت از تراکم جمعیت و فساد های گسترده و دروغ و فحشا، ابتذال و بی حرمتی… انگار دیگر هیچ ارزشی در جامعه نمشود جستجو کرد. همه چیز بدن خشمگین و چرکینی به خود گرفته است.

حالا باز دارند همان وعده ها را میدهند. جمهوری اسلامی چگونه کرامت انسانی ما را دزدید؟