جنگی با ۸۰ میلیون قربانی

محمدهادی بازیاری

نزاع ها و درگیری های درون حکومتی به بالاترین حد خود در طی سی سال گذشته رسیده است
سران حاکمیت که هرکدامشان به پشتوانه نیروهای امنیتی مخصوص خودشان
دهه هاست همه شریان های حیاتی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور را در اختیار دارند
و هر کدامشان صاحب یک امپراطوری افسانه ای می باشند
این روزها با هدف کسب قدرت بیشتر و در اختیار گرفتن کل کشور
جنگ و نزاعی همه جانبه را علیه خود آغاز کرده اند
و هرکدامشان هم بقیه را به فساد متهم می کنند
در این نزاع درون حاکمیتی چیزی که برای حاکمیت اهمیت ندارد
مردم ایران و منافع ملی و آبروی کشور می باشد
هر کدامشان هر ظلم و جنایتی که بخواهند علیه مردم روا می دارند
و مردم حتی اجازه و توان اعتراض را هم ندارند
جنگی که بین حکومتی ها برقرار است قربانیان زیادی دارد
۸۰ میلیون نفر قربانی این جنگ بی ثمر هستند
جنگی که با ادامه حیات حاکمیت روز به روز عمیق تر و سهمگین تر می شود