جنگ جنگ تا پیروزی

 

«حامد تقوی»

 

به گزارش الجزیره ظریف در کنفراس مونیخ گفته است خطر جنگ با اسرائیل، زیاد است. و اسرائیل به دنبال جنگ است”
اما آقای ظریف هم خوب میداند که همین الان هم، شرایط جنگ در افغانستان و بحرین و یمن و پاکستان برقرار است. و البته جنگ هست، همین الان سوریه در جنگ است. اگر با گفته ی ظریف پیش برویم، اگر اتفاقی بخواهد بیفتد صرفاً گسترش جنگ است. انبار باروت خاورمیانه منتظر جرقه است و باید یک طرف بازی تسلیم بشود که جنگی اتفاق نیفتد.

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام