جولان شگفت آور اسراییل در ایران

محمدهادی بازیاری

به نظر می رسد احمدی نژاد قصد دارد یک تنه همه مسایل پنهان امنیتی کشور
و نفوذ سازمان های جاسوسی خارجی را به کشور و نهادهای امنیتی و نظامی افشا کند
احمدی نژاد با افشای نفوذ اسراییل به مرکز نگهداری اسناد فوق سری هسته ای در تورقوزآباد
و نفوذ اسراییل به مراکز ساخت موشک و نظامی کشور
به خوبی از ضعف دستگاه های امنیتی کشور در مقابل اسراییل پرده بر می دارد
و در حالی که سپاه قصد سعی در خرابکاری علیه اسراییل در بلندی های جولان دارد
جولان اسراییل در مراکز نظامی کشور شگفت آور می باشد