جو بایدن؛ کارتری برای سقوط خامنه‌ای؟!

جو بایدن؛ کارتری برای سقوط خامنه‌ای تبدیل می‌شود؟

بطور مشخص در رابطه با آمریکا و تحریم‌های آمریکا جناح‌بندی درون حکومت شکل جدیدی به خود گرفته است.

هر روز فاصله جناح‌ها از هم بیشتر می‌شود.

پس از قیام ۹۶ و آبان۹۸ دیگر دعوا بر سر بقای نظام است.

یعنی بعد از قیام‌ها و شورش‌های مردمی هر کدام از این جناح‌ها می‌گویند چگونه باید نظام را حفظ کرد.

در واقع این جناح‌ها در برابر براندازان و مردم قرار گرفتند.

یعنی تضاد اصلی الان بین مردم و نیروی برانداز از یک طرف و حکومت و همه جناح‌هایش در طرف دیگر است…

الان با آمدن بایدن به کاخ سفید این تضاد بین باندهای نظام اوج بیشتری گرفته است.

روحانی و باندش می‌گویند الان شرایطی پیش آمده که ما می‌توانیم برای مذاکره برویم.

تا بتوانیم تحریم‌ها را برداریم، اگر این تحریم‌ها را بر نداریم، وضعیت اجتماعی، اقتصادی به قیام منجر خواهد شد.

اما خامنه‌ای می‌گوید اگر این گام را برداریم دیگر ولایت فقیه معنی نمی‌دهد.

یعنی من باید بروم…