حاج آقا انتخابات مجلس یازدهم چندماه است تمام شده

محمد مهاجری

مرحوم پدرم ۴۰-۵۰ سال پیش این لطیفه را تعریف کرد:

واعظی به دلسوزی می‌گفت ایهاالناس! چرا بجای اینکه انگور شیرین کیلویی ۲ ریال، می روید شراب تلخ هربطری ۲ تومان می‌خرید و کار حرام هم می کنید؟

یک نفر به او گفت حاج آقا! اون نامردی که بطری مشروب آن هم از نوع تلخش را به شما دوتومان فروخته نامرد بوده. قیمتش ۱۵ ریال است.

وقتی شنیدم آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس از بسیارگران بودن قیمت اینترنت در کشور سخن گفته یاد لطیفه مرحوم پدرم افتادم!

خدمت معززشان عرض می کنم:

اولندش حاج آقا! اولندش فروشندگان اینترنت به شما نامرد و گرانفروش اند .

دومندش شاید قاطی اینترنت، فیلترشکن هم به شما فروخته اند که قیمت بالا رفته.

سومندش اگر شما نماینده ها که حقوق و وام و خودرو از مجلس می گیرید و جزء فرادستا هستید، دادتان از گرانی درآمده، ما رعیت بی بضاعت چه بگوییم؟

چهارمندش: حاج آقا انتخابات مجلس یازدهم چندماه است تمام شده و سه سال و نیم به انتخابات مجلس بعدی مانده!

حالا حالاها وقت هست که برای تبلیغات مجلس بعدی سوژه پیدا کنید!

مگر اینکه العیاذ بالله بخواهید نامزد ریاست جمهوری شوید