حاکمیت با زیرپاگذاشتن حقوق بشر دنیا را سرگرم خواهد کرد

مهرداد شاکری

بنظر می رسد فشارحداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی
دیگر در اولویت کاخ سفید و رئیس جمهور بایدن نباشد
و امریکا و متحدانش خواهند کوشید تا از طریق دیپلماسی
حاکمیت ایران را مجبور به پذیرش خواست های خود نمایند
بنا به عقیده نگارنده برجام جدید در صورت شروع مذاکرات
در حوزه هسته ای و موشکی نتیجه بخش نخواهد بود
حاکمیت خواهد کوشید با زیرپا گذاشتن قوانین حقوق بشری
برای رسیدن به اهداف خود ، آمریکا و شرکایش را
به سمت برجام حقوق بشری هدایت کند
حاکمیت با این اتخاذ این روش و راه حل ،
هم به فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی
سخت تر خواهد گرفت و آن ها را تحت فشار قرار خواهد داد
و هم به اهداف خود در تعامل با جهان
و برداشتن تحریم های همه جانبه خواهد رسید