حاکمیت تمرکز نیروهای عقیدتی سیاسی را در پایتخت افزایش داده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ چندین و چند گزارش از داخل نیروهای مردمی نظامی نشان می دهد که حاکمیت از چند ماه پیش از هراس خیزش مردم و پیوستن نیروهای نظامی ،نیروهای عقیدتی خود را گلچین و به پایتخت انتقالی داده و یا بصورت نامحسوس در بین نیروها جایگیری کرده است.

از سویی دیگر در تلاشی بی نتیجه فراخوان نیروهای قدیمی و بازنشسته ی نظامی برای افزایش تعداد و تعهد نیروها به شکست انجامیده است.

هراس حاکمیت از ریزش عقیدتی نیروها و پیوستن به مردم در سه نیروی ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی بسیاری است.

آنچه که حاکمیت در گلچین کردن و انتقالی این نیروها به پایتخت نخوانده است “ریا و تظاهر” است.

همان چیزی که حاکمیت خود به مردم نشان داد!!!