حاکمیت هیچ اقتداری ندارد


مهرداد شاکری

اقتداری که طی سال های گذشته حاکمیت و سپاه
با استفاده از بلندگوهای تبلیغاتی
و شوهای مختلف از آن دم زده اند
زمین تا آسمان با واقعیت فاصله دارد
کارشناسان و اتاق فکر سپاه و حاکمیت
در طی تمام سال های گذشته کوشیده است
تا با القای وجود امنیت و توان موشکی و دفاعی افسانه ای
بر کاستی ها و کمبودهایش سرپوش بگذارد
نفوذ هواپیماهای f35 اسراییلی
به عمق خاک ایران و پرواز بر فراز مراکز موشکی و هسته ای نظام
و هک سیستم های هشدار و پدافندی و دفاعی در سراسر کشور
همراه با هک گسترده تارنماهای فرودگاهای فعال و غیرفعال کشور
در کمتر از چنددقیقه نشان داد که حاکمیت چقدر در مقابله با
حمله قدرت های خارجی ضعیف و ناتوان می باشد
این اقتدار تبلیغاتی و پوشالی در طی سال های آینده
قطعا برای کشور و مردم دردسر ساز خواهد بود