حاکمیت و فرازمینی ها در ایران

✍️محمدهادی بازیاری

اگر سال های ابتدایی انقلاب تا درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی را نادیده بگیریم
پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری علی خامنه ای
حاکمیت عامدانه جامعه را به جامعه ای دوقطبی تبدیل کرده است
و به مدد همین شیوه تاکنون به حیات خود ادامه داده است
نزاع ظاهری بین دوجناح اصلی در کشور باعث شده
که حاکمیت کمبودها و فسادهای جاری در کشور را
همواره به جناح مقابل ربط دهد و آنها را مقصر اصلی همه مشکلات جلوه دهد
و خود را از هرگونه فساد و بی کفایتی بری بداند
این شیوه مدیریتی باعث شده در ذهن مردم باورهای غلط و اشتباه زیادی شکل بگیرد
و همواره فریب جنگ های زرگری حاکمیتی را بخورند
نزاع بین جناح های قدرتمند حاکمیتی در کشور این روزها به اوج خود رسیده
هیچ کس پاسخگوی عملکرد خود نیست
همه میخواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند
گویی که در تمام این سال ها امور کشور در دست فرازمینی ها بوده
و حاکمیت هیچ نقشی در اداره کشور نداشته است