حاکمیت چشم انتظار الطاف کریمانه جو بایدن


مهرداد شاکری

چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا
در حالی بر صندلی ریاست جمهوری در کاخ سفید نشست
که با چالش های بسیاری در حوزه های داخلی و خارجی مواجه است
مبارزه همه جانبه با کرونا و بهبود وضعیت بهداشتی و معیشتی مردم امریکا
همراه با تلاش برای جلوگیری از دوقطبی شدن بیشتر جامعه امریکا و بهبود شرایط اقتصادی
قطعا گام های مهم بایدن در حوزه سیاست داخلی است
اما در حوزه سیاست خارجی
ایران یکی از محورهای مهم اقدامات بایدن می باشد
جمهوری اسلامی پس از تجربه ۴ سال بسیار سخت در مواجهه با ترامپ
در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برد
بایدن برای همزیستی با دنیا چاره ای ندارد که در پرونده سیاست خارجی
همراه با بقیه کشورها یک سیاست واحدجهانی را در مقابل ایران اتخاذ کند
اما در ایران حاکمیت که زخمی از تحریم ها و کرونا و نارضایتی های گسترده داخلی است
چشم امید به الطاف کریمانه جوبایدن دارد
تا با بازگشت به برجام و برداشتن تحریم ها بتواند دوباره به راحتی نفس بکشد
جوبایدن می تواند با یک سیاست درست
به کمک جامعه جهانی در حالی که منافع ملی خود را حفظ میکند
عرصه را بر حاکمیت در ایران تنگ کند
تا حاکمیت دست از اعمال شرارت بار خود در سطح منطقه و جهان بردارد