حج سال ۱۳۶۶،صحرای عرفات

حج سال ۱۳۶۶،صحرای عرفات از راست،مهدی امام جمارانی،مرحوم آیت الله صانعی،مهدی کروبی،حسین رضایی