حداد عادل صورتگری نامعقول

✍️ سلمان موسوی

جناب حداد عادل در افاضات جدیدی فرمودند که “نظام سلطه راضی نیست در انتخابات ۱۴۰۰ دولتی از جنس مجلس داشته باشیم”.

ایشان در کنار مشاغل متعدد خود کرسی فلسفه دانشگاه را نیز بر عهده دارند، اما همچون دیگر هم کیشانش در فهم و شناخت خود از نظام هستی و پدیدارها تنها به منطق درون ذات خود تکیه کرده و هر چه را که در ذهنش صورتگری می‌کند حق پنداشته و معرفت درون ذات خویش را در فرآیند سیاسی و اجتماعی به جامعه تزریق می کند ؛ در حالی که در سیر تاریخی فلسفه و تکامل منطق در کنار منطق درون ذات و برون ذات که برآمده از واقعیت‌های زیستی و تاریخی ست به منطق صورتگری عقلانی “هگل” می‌رسیم که علاوه بر منطق صورتگری ذهن ، بایستی صیروریت و کمال فهم و معرفت از موضوعات را در بستر تاریخ و آنچه واقعیت تاریخی است لحاظ کنیم .

ایشان گویا خیالبافی و صورتگری ذهنی خود را به دور از هر واقعیت زیستی و اجتماعی به مثابه حقیقت محض پنداشته و امروز بدون توجه به آنچه واقعیت جامعه ماست صورتگری کرده و آن را چراغ راه جامعه می پندارد.

آقای حداد عادل خواست و مطالبه اکثریت ایرانیان را نادیده انگاشته و انتخابات مجلس یازدهم را که با حداقل حضور مردم در عرصه انتخابات با کمتر از ۳۰ درصد را خواست و مطالبه ی مردمی می‌داند و خروجی حداقلی نظارت استصوابی حاکمیت در انتخابات را به انتخاب ۱۴۰۰ نیز تعمیم داده و تلویحاً حکم به انتخاب نظامیان در رقابت ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ داده و جنس مجلس اقلیت را زمینه ساز ظهور ریاست جمهوری حداقلی داده است .

این درحالیست که با گذشت قریب یکسال شاهد مصوباتی مضحک و غیر عقلایی از سوی همین جنس منتخبین‌‌ حداقلی بوده و قطعا با یکدست شدن قوای سه گانه باید بیش از پیش نگران،جمهوریت آزادی و حقوق شهروندی و آینده ی ایران در عرصه های بین المللی و سیاست داخلی بود