حذف رقبا به شیوه شورای نگهبان

محمد ارسلانی

هر چه به روز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نزدیک می شویم
حاکمیت موانع بیشتری بر سر راه رقبای اصولگرایان می گذارد
شورای نگهبان در تفسیر تازه و خلاف قانونی اساسی کشور
فقدان سوابق سوامنیتی در جنبش ۸۸ را یکی از
ملاک های اصلی کاندیداهای ریاست جمهوری دانسته است
این تفسیر جدید شورای نگهبان همه اصلاح طلبان معترض به انتخابات سال ۸۸
و طرفداران جنبش سبز و معترضان به نتایج انتخابات در آن سال را شامل خواهد شد
در تفسیر جدید شورای نگهبان اصلاح طلبان عملا حذف
و انتخابات بین چند کاندیدای اصولگرا و وابسته به حاکمیت و سپاه برگذار خواهد شد
در صورت تایید کاندیدای اصلاح طلب با تفسیر جدید
عدم پایبندی این افراد به جنبش سبز و سران جنبش محرز و مشخص خواهد بود
و نشان می دهد این افراد در پشت پرده عملا به جنبش سبز خیانت کرده اند
چون از دید شورای نگهبان ، دوستان و یاران سران جنبش سبز فتنه گر محسوب شده
و تایید صلاحیت این افراد عملا امکان ندارد