حذف فیزیکی مخالفان داخل و خارج از کشور در دستور کار محافل پنهان وابسته به اطلاعات سپاه

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات در نامه ای به شورای عالی امنیت ملی از وجود یک هسته ترور خودسر وابسته به سپاه خبرداده است.

این هسته که از سوی برخی محافل پنهان درون حکومت حمایت و پشتیبانی می شوند ، تصمیم دارند نسبت به حذف فیزیکی برخی از مخالفان درون کشور و هم چنین ساکن خارج از کشور سلسله عملیات هایی را انجام دهند.

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ، در حال حاضر این هسته در صدد شناسایی مخالفان در داخل و کشور و رابط ها و حلقه ارتباط آنان می باشد.

پیش بینی می شود در صورت عدم اقدام به موقع مراکز قانونی در کشور برای مقابله با این رفتارهای فراقانونی و محفلی ، احتمالا پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد سلسله اقداماتی از سوی این هسته برای حذف فیزیکی موافقان و مخالفان خواهیم بود.