حذف معاونت های پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس توسط زاکانی

شنیده شده است که معاونت های پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس حذف شده است.

علیرضا زاکانی با حذف معاونت های پژوهشی مرکز پژوهشها معاونین پژوهشی چهارگانه را حذف کرده و به سمت مدیر کلی تنزل داده است.

معاونت پژوهش‌های اقتصادی ، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی ، معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی ، معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی ، معاونت های مرکز پژوهش های مجلس بوده اند.

این درحالی است که تنها شش ماه از انتصاب معاونت های پژوهشی مرکز پژوهشها میگذرد.

در تعریف شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که این مرکز نهادی وابسته به مجلس ایران است که پژوهش‌های علمی لازم را جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام می‌دهد. این مرکز در تلاش است تا بدور از جهت‌گیری‌های سیاسی و به‌طور مستقل نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف را به نمایندگان مردم عرضه کند. این مرکز دارای قانون مصوب مجلس بوده و از لحاظ بودجه ، تشکیلات استخدامی و ترتیبات اداری و مالی از مجلس شورای مستقل می باشد.

به نظر می رسد این اقدام زاکانی نه در راستای شرح وظایف مرکز پژوهش ها که در راستای استفاده از این مرکز به منظور اهداف سیاسی و جناحی به خصوص تاثیرگذاری در انتخابات آینده صورت گرفته است.