حسن روحانی و آمارسازی های تقلبی

حامد تقوی-

حسن روحانی در مراسم سالگرد ۲۲ بهمن یک بار دیگر دست از دروغگویی خود بر نداشت. آمارهای تقلبی که از رشد صنعت و جاده سازی و کارخانه سازی ارائه داد جای کمی تمرکز دارد‌. اینکه آقای روحانی ۴۰ سال گذشته را در قیاس با امروز جهان قرار میدهد بسیار حیرت آور است. رشد صنعت و تکنولوژی های همه گستر در همه جای دنیا یک امر بدیهی و روشن است. برای مثال ۴۰ سال پیش اینترنت هنوز اختراع نشده بود اما امروزه روز در کوره دهات های جهان هم اینترنت یافت میشود. اینکه ریاست جمهوری ایران امروز را با چند دهه قبل مقایسه میکند و خبر از پیشرفت میدهد نه تنها نشان دهنده ی پیشرفت ایران نیست بلکه چند گام هم به عقب است. برای نمونه میتوان کشور ایران را با همین قیاس چهل سال گذشته با کشور های منطقه مثل کشور ترکیه مقایسه کرد. این کجا و ان کجا.