حشدالشعبی و دخالت در زندگی مردم ایران

مهرداد شاکری

۵۰۰هزار نفر از شریف ترین و باغیرت ترین مردان و زنان سرزمین ایران در جنگ ۸ ساله

شهید شدند تا اجنبی نتواند برای ما تعیین تکلیف کند و به ناموس ایران و ایرانی نگاه کند

صدها هزار نفر جانباز شدند تا حدیث عشق زنده بماند اما

نمی دانستند که روزی آنچنان خوار و خفیف می شویم

که عراقی ها در خیابان های خودمان

برای زنانمان قانون تعیین می کنند

به نظر می آید ایران به اشغال حشدالشعبی در آمده

آن هم با چراغ سبز حاکمیت

کاش بمیریم و این درد دوا شود