حضور سپاه و ایجاد جو امنیتی در جام‌جم به بهانه تامین امنیت

شنیده ها

به بهانه حساسیت مناظره‌های دوم‌ و سوم ، با ایجاد جو امنیتی ، حفاظت حلقه اول مناظرات انتخاباتی در سازمان صدا و سیما به یگان‌حفاظتی سپاه پاسداران‌ منتقل شده است.

محافظت از حلقه های دوم و سوم در اختیار مرکز حفاظت و صیانت صدا و سیما قرار گرفته است.

با توجه به همین اقدام های شدید امنیتی ، گویا بخشنامه‌ای به منظور تعطیلی و تخلیه کلیه مشاغل محوطه جام‌جم از ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه صادر شده است.

مشخص نیست ایجاد فضای سنگین امنیتی با دخالت سپاه ، به بهانه حساسیت مناظره ها ، به چه منظوری صورت گرفته است و هسته سخت قدرت با امنیتی کردن فضا در تمامی صحنه های رقابت چه سناریویی را طراحی نموده است ؟