حضور معنادار سردار آبرومند در بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام

سردار جمال الدین آبرومند که در حال حاضر یکی از مسئولان قرارگاه جنگ نرم است به زودی ریاست هیأت مدیره بنیاد احسان ستاد اجرایی را بر عهده خواهد گرفت.

جابه‌جایی مهرداد بذرپاش با سردار آبرومند به نوعی تغییر نگاه «محمد مخبر» (ریاست ستاد اجرایی) از طیف نزدیک به بذرپاش به افراد نزدیک به محمدباقر قالیباف تفسیر می‌شود.

سردار آبرومند پیش از این به عنوان رئیس دفتر دکتر قالیباف مطرح شد که کنسل گردید.

قرار گرفتن یکی از نزدیکان قالیباف بر یکی از مجموعه های مهم ستاد اجرایی، سیگنال سیاسی مهمی در مباحث انتخاباتی به حساب می آید.