حق اعتراضات قانونی در ایران چه شد؟

صادق زیباکلام

در اوج اعتراضات مردمی آبانِ سال گذشته،

شماری از اصول‌گرایان ضمن انتقاد از دولت، می‌گفتند :

که باید سازوکار انجام اعتراضات قانونی در کشور فراهم شود،

و مردم بتوانند در چهارچوب قانون، اعتراضات‌شان را بنمایند.

اما بعد از سرکوبِ اعتراضات آبان‌ماه، همۀ آن حرف‌ها فراموش شدند

و پس از گذشتِ چهار دهه بعد از انقلاب،

همچنان امکان اعتراضات قانونی در ایران وجود ندارد.