حق انتخاب آزاد من کو؟

راه سبز امید-

با تخلیه زندان اوین گویا حکومت همچون سال ۸۸ پیشاپیش خود را برای مقابله گسترده با مردم و دستگیری معترضان به انتخابات فرمایشی اسفند ماه آماده کرده است. با این تفاوت که اعتراضات سال ۸۸ با شعار “رای من کو؟” به نتیجه آن انتخابات بود و اعتراضات احتمالی به انتخابات کنونی به گرفتن حق انتخاب مردم با اعمال نظارت استصوابی با این شعارها خواهد بود:حق انتخاب آزاد من کو؟انتخابات آزاد حق مسلم ماستانتخابات آزاد با نظارت استصوابی نمیشهنظارت استصوابی ملغی باید گرددرفراندوم قانون اساسی اجرا باید‌ گردد.