حوثی ها ابزار دست ایران برای باج گرفتن از اعراب


مهرداد شاکری

انصارلله یمن با سرمایه گذاری ۲۰ساله ایران در بعد نظامی و روانی و اقتصادی تبدیل به یک ارتش کامل و مجهز با چارت های سازمانی مشخص و بروز گردیده است
ایران با صرف میلیاردها دلار در چند سال گذشته در یمن از حوثی ها یک بازوی قدرتمند وکارآمد ساخته که می توانند به منافع کشورهای عربی حمله کنند و امنیت آنان را دچار چالش جدی نمایند
ایران با سرمایه گذاری بر روی حوثی ها از آنان ابزاری ساخته که بتواند اعراب را به دادن باج های مالی و امنیتی مجبور نماید
حوثی ها مرغ تخم طلای رهبر ایران هستند