حکومت نظامی پاسداران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️حسین فرزین

راوی میگه بعد از رای اعتماد مجلس پاسداران به اعضای سپاه پاسداران به عنوان وزیر، باید منتظر می ماندیم تا تمامی معاونین وزارا، مدیرکل ها، رئیس ادارت و… همگی از پاسداران انتخاب شوند.

طلیعه ی این قصه توسط پاسدار وحید، وزیر کشور زده شد که از سه استاندار معرفی شده توسط ایشان به دولتیان پاسدار، همگی از فرماندهان سپاه همان استان هستند، قطعا بقیه نیز چنین خواهد بود و شد.

باید منتظر بود و دید که در آینده ی نزدیک، تمامی فرمانداران، بخشداران، دهداران نیز از بین پاسداران تعیین و منصوب خواهند شد.

نگاه متصلب و بسته ی نظامیان در طول تاریخ در کشورهای مختلف نشان داده است که خواسته یا ناخواسته، آن رژیم ها به این نتیجه رسیده اند که مردمان آن دیار از آنان حمایت نمی کنند و چاره را در سرکوب بیشتر و بستن تمامی روزنه های آزادی و آزادی خواهی دیده اند، گویا حاکمیت مطلقه نیز این گونه پنداشته و به این نتیجه رسیده است.

متاسفانه آن چه حاکمیت مطلقه از آن غافل است یا خود را به غفلت زده، این مهم است که حکومت نظامی در تمامی رژیم ها در طول تاریخ، پایان آن رژیم را رقم زده اند و یقینا تسلط نظامیان و پاسداران که در حال حاضر همه ی عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را از آن خود کرده‌اند نمایشگر این قصه خواهد بود.