خامنه ای از بایدن رودست خورد

مهرداد شاکری

در حالی که رهبر ایران و اطرافیان وی و باند فاسد اقتصادی حاکمیتی در ایران
از ماه ها قبل تمام امید خود را
برای برون رفت از شرایط فعلی
در انتخاب جوبایدن به عنوان رییس جمهور جدید امریکا و شکست ترامپ می دانست
و برای رسیدن به مقصود میلیون ها دلار از راه های مختلف و در پشت پرده به ستاد بایدن کمک نموده بود
و منتظر بود تا چند روز دیگر برای برداشتن تحریم ها
با اطرافیان بایدن بر سر یک میز بنشینند
و گل بگویند و گل بشنوند و تحریم ها رفع شود
اما به نظر می رسد
بایدن برای جمهوری اسلامی و رهبر ایران
پیغام فرستاده
که تا بحث موشکی و حقوق بشر
به عنوان پیش شرط مذاکره
رعایت نشود، هیچ توافق جدیدی در کار نخواهد بود وتحریم ها در دولت بایدن هم کماکان ادامه خواهد داشت
خامنه ای و حاکمیت از بایدن رودست خورده اند
و نمی دانند چه باید بکنند