خامنه ای در ایستگاه پایانی

مهرداد شاکری

خامنه ای برای فرار از بن بست فعلی

دوباره دست به دامن احمدی نژاد شده

طرح های احمدی نژاد برای تغییرات در کشور

همه طرح های بیت خامنه ایست

خامنه ای با مترسکی به نام احمدی نژاد یک بار دیگر

قصد دارد مردم را فریب دهد

اما مردم هوشیارتر از آنند که در دام خامنه ای

گرفتار شوند

خامنه ای در ایستگاه آخر به سقوط فکر می کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام