خامنه ای در پیاده رو مرگ

مهرداد شاکری

تاریخ پر است از ظالمان و دیکتاتورهایی که در سال های حکمرانی خود از تمام توان خود برای سرکوب و قتل و کشتارمردم استفاده کردند و روزها و ماه ها و سالیان خونینی را به اسم خود در حافظه تاریخ ثبت نمودند
تاریخ سرگذشت تمام دیکتاتورها را به یاد دارد
نقطه مشترک تمام این دیکتاتورها این است که انگار خود را جاودان می دانند و قرار است تا ابد زنده باشند و به اعمال ننگین خود ادامه دهند
هیچ دیکتاتوری از سرنوشت دیکتاتور مشابه خود درس نگرفته و نخواهد گرفت
رهبر ایران نمونه یکی از همین دیکتاتورهاست که از سرنوشت قذافی و صدام حسین درس نگرفت
خامنه ای در پیاده رو دیکتاتورهای قبل ازخود در حال قدم زدن می باشد
حال یا مانند صدام حسین به پای چوبه دار می رود یا شبیه قذافی با میله او را به ته حهنم خواهند فرستاد
این سرنوشت قطعی رهبر ایران می باشد