خامنه ای رهبر پرچم ها و پلاکاردها

مهرداد شاکری

اگر به همه سفرهای رهبر ایران به استان ها و شهرهای مختلف نگاه کنیم چیزی که بیش از همه جلب نظر میکند پلاکاردها و پارچه نوشته های جانم فدای رهبر و ما همه سرباز توایم و اینگونه شعارهاست
شعارهایی که باور عمومی یک درصد از جامعه ایران است اما با تکثیر و انتشار در ابعاد میلیونی به عنوان خواست اکثریت مردم در جلوی چشم خامنه ای قرار میگیرد
پلاکاردها و نوشته هایی که رضایت مردم را به دروغ و ریا به خامنه ای نشان می دهد و خامنه ای در خلوت خود دلخوش به رضایت عمومی مردم از خودش می باشد
با این نوع تبلیغات هدایت شده و دروغین خامنه ای خود را ولی امر مسلمین جهان می پندارد و دچار اشتباهی استراتژیک می گردد
رهبر ایران اگر با عدم رضایت عمومی مردم از خودش به طور واقعی آشنا شود قطعا اگر وجدان و شرفی داشته باشد از این آگاهی خود را تسلیم مرگ خواهد نمود