خامنه ای سرشاخه اصلی فساد در کشور

مهرداد شاکری

این که عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه در طی چند سال اخیر سرشاخه فساد در کشور را به سپاه ربط داده اند و دچار اشتباه محاسباتی شده اند بر کسی پوشیده نیست
سپاه فقط یکی از زیرشاخه های فساد در دستان رهبر ایران است
فسادهای کلان توسط رهبر ایران و نهادهای تحت سیطره او در مقیاس بسیار بزرگ در کشور در حال انجام می باشد
امپراطوری فساد خامنه ای در نوع خود در جهان بدون همتاست و وی از همه ابزارها برای فسادهای گسترده مالی استفاده می نماید
برای ریشه کن شدن فساد در کشور چاره ای جز کناره گیری خامنه ای از قدرت وجود ندارد