خامنه ای وبازی با جان مردم

مهرداد شاکری

به نظر میرسد چه بخواهیم یا نخواهیم حمله به نفت کش ها در دریای عمان کار نیروهای نظامی ایران با محوریت نیروهای دریایی ارتش و سپاه بوده است
یک گروهان ویژه از نیروهای تکاور نیروی دریایی سپاه و ارتش با فرماندهی گردان ویژه تکاور نیروی دریایی منطقه یکم سپاه با دستور رهبر و رییس جمهور ایران و با نظارت فرماندهان ارشد نظامی ایران این حمله را انجام داده اند و بدون کوچکترین مشکلی از صحنه گریخته اند
خامنه ای قصد داردمنطقه را درگیر یک جنگ تمام عیار نماید تا به بهانه آن ترامپ را مجبور به بازگشت به برجام نماید اما قطعا در این مسیر مردم ایران فقط قربانی خواهند گردید