خامنه ای و آخرین انتخابات

مهرداد شاکری

پبش تر در گفتارهای مختلف از وخامت حال خامنه ای و پیشرفت بیماری وی با شما سخن گفته ام
با توجه به صحبت های قبل خامنه ای در موارد بسیاری در حال تجربه کردن اخرین مرتبه ها و آخرین مراحل می باشد
یکی از این آخرین ها انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال می باشد که برای خامنه ای از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد
این انتخابات به احتمال بسیار آخرین انتخابات مجلس در زمان حیات خامنه ای و به دنبال آن آخرین انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی می باشد
خامنه ای و اطرافیان وی چشم امید بسیاری به این انتخابات دارند و ییروزی آنها در این انتخابات می تواند تا حد بسیار زیادی معادلات را به نفع آنان در داخل و خارج از کشور تغییر دهد
پیروزی همفکران خامنه ای در انتخابات مجلس می تواند خداحافظی آبرومندانه تری را از عرصه قدرت و ثروت برای آنان رقم بزند
اما شکست در این انتخابات برای آنان شبیه تیرخلاصی است که به مغز آنان شلیک می شود که ضمن پیروزی اصلاح طلب ها ،سقوط جمهوری اسلامی را به جلو بیندازد
اما این دواحتمال در صورتی اتفاق می افتد که اکثریت مردم در انتخابات شرکت نمایند وگرنه عدم همراهی مردم با این انتخابات خود به خود پایان عمر جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت