خامنه ای و احتمال کناره گیری از قدرت

مهرداد شاکری

بیماری رهبر ایران به گفته افراد و منابع آگاه و مطلع در مرحله بسیار پیشرفته و غیرقابل درمان قرار دارد. خامنه ای حدود یکسال است از بی ثمر بودن تلاش پزشکان برای کنترل بیماری خود خبر دارد و قصد دارد در آخرین ماه ها و هفته ها و روزها و ساعت های عمر خود از خود تصویر یک رهبرعادل و درستکار را به یادگار بگذارد و همچنین آینده نظام را طبق خواست و اراده خود برنامه ریزی نماید.
ابراهیم رییسی و مجتبی خامنه ای به عنوان دوبازوی اصلی و امین رهبر ایران در تلاش هستند امور را به نحوی اداره کنند که مد نظر رهبر ایران است.
خامنه ای طی هفته ها و یا ماه های آینده به نفع جریان ابراهیم رییسی، مجتبی خامنه ای از قدرت کناره گیری خواهد نمود .
همانطور که در گفتارهای پیش از این بیان نموده ام خامنه ای جاده را برای جانشینان پس از خود هموار خواهد نمود ومردم و کشور به این راحتی از شر وی و تفکراستبدادپرورش راحت نخواهند شد،مگراینکه یک جمعیت میلیونی سد راه خامنه ای گردد و انقلابی نو جایگزین انقلاب پوسیده و کهنه قبلی گردد