خامنه ای و اصول گرایان اقتصاد و معیشت مردم ایران را نشانه گرفته اند

اکبرگنجی

بیش از دو سال و نیم است که لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص معطل مانده و هیچ تکلیفی برای آن تعیین نشده است.

بدون پیوستن ایران به “اف ای تی اف”، حتی اگر آمریکا به برجام باز گردد

و کلیه تحریم ها لغو شوند،

کشورهایی که متحد ایران هم هستند نمی توانند با ایران معامله داشته و پول ایران را به ایران برگردانند.

«مجلس لوله کنان گازانبری» مخالف است

و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که مخالف است و قبلاً آن را رد کرده،

چند روز پیش نیز جلسه تصمیم گیری در این مورد را لغو کرد.

آنان زندگی ده ها میلیون ایرانی گرفتار فقر و فلاکت را

اسیر سیاست داخلی(صبر کردن تا فتح تمامی قوا و ریاست جمهوری)

و سیاست خارجی نادرستشان کرده اند.

حتی بازگشت به برجام را رد می کنند

و برجام را خیانت به کشور قلمداد می کنند.

همین دو شاهد کافی است تا نشان دهد

که خامنه ای و اصول گرایان به تنها چیزی که فکر نمی کنند،

حل بحران های اقتصادی کشور است.