خامنه ای و بن بست عدم مشروعیت

مهرداد شاکری

در طی دوسال گذشته رهبر ایران با چالش های زیادی در نامشروع بودن رهبری خود روبرو بوده است و روز به روز این عدم مشروعیت و توانایی در نزد مردم و سیاسیون در حال بیشتر شدن می باشد
به نظر می رسد با کاسته شدن از میزان محبوبیت رهبر ایران در داخل و خارج از کشور و نارضایتی عمومی از عملکرد ۳۰ ساله وی و زیاد شدن تعداد مخالفان داخلی و خارجی رهبر ایران وی در یک سردرگمی عجیب به سر میبرد
این عدم مشروعیت باعث شده است که کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شود و ایران در آستانه فروپاشی سیاسی اجتماعی امنیتی کامل قرار گرفته است
در این مسیر و برای بهبود شرایط کشور کناره گیری وی از رهبری می تواند گره گشای مشکلات فعلی باشد