خامنه ای و تکرارِ دورانِ آرمانیِ حاکمیتِ یکدستِ احمدی نژادی با نظامیان

✍️اکبر گنجی

مشکل ایران فقط کمبود ارز و شدیدترین تحریم های طول تاریخ- که ناقض حقوق بشر مردم ایرانند- نیست

۸۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی و غیر نفتی دوران احمدی نژاد با سلطه کامل أصول گرایان و حاکمیت یکپارچه آرمانی مد نظر ولی فقیه هدر رفت و رشد اقتصادی بسیار پائین تر از دوران هاشمی و خاتمی شد که مطلقا چنان درآمدهایی نداشتند.

خامنه ای و منصوبانش زیر بار شفافیت نمی روند و عدم شفافیت و اقتصاد دولتی/ رانتی به فساد سیستماتیک منتهی شده که به صرف زندانی کردن مفسدان حل نخواهد شد.

این بحران نیازمند إصلاحات ساختاری است،

اما خامنه ای قصد دارد دوران احمدی نژادی را این بار با نظامیان تکرار کند.

إصلاحات ساختاری نمی تواند منحصر به اقتصاد باشد و باید همه قلمروها را در بر بگیرد تا نتیجه بخش باشد.

بیرون راندن نظامیان از اقتصاد و سیاست یکی از إصلاحات ساختاری است.