خامنه ای و حکومت سایه ها

مهرداد شاکری

رهبر ایران سال هاست که در حال هدایت حکومت های در سایه می باشد
هر دولتی که شکل میگیرد و شروع به کار میکند خامنه ای به موازات آن دولت گروهی را برای روز مبادا بوجود می آورد که اگر آن دولت باب میلش عمل نکرد سایه هایی که خلق کرده بتوانند بر خلاف منافع ملی و دولتی آنچه را که خامنه ای دوست دارد انجام دهند و دربست در خدمت هوای نفس رهبر ایران باشند
خامنه ای با تمام توان سعی دارد قدرت خود را لحظه به لحظه افزایش دهد و در این راه با کمک سایه ها هر جنایتی که بخواهد انجام می دهد . دولت در سایه تنها بخش کوچکی از حاکمان در سایه هستند
سایه های که همزمان به خامنه ای و روسیه خدمت می کنند و اگر نیاز باشد در یک آن خامنه ای را به زباله دان تاریخ می ریزند