خامنه ای و دشمنی با مردم

محمدهادی بازیاری

سخنان روزگذشته رهبر ایران
بیش از آنکه برای مردم و بخاطر کشور باشد
اتمام حجت رهبر ایران با مردم و فعالان سیاسی و مدنی بود
رهبر ایران با تکرار مواضع جاهلانه خود و در اثبات دشمنی اش با مردم و کشور
عملا به شورای نگهبان برای حذف رقیبان و حذف عقلانیت و تحول خواهی در کشور مجوز داد
با جنبش های مردم محور دوباره عناد ورزید و نشان داد که مردم و کشور ذره ای برایش اهمیت ندارند
خامنه ای به دیکتاتوری مطلق عشق می ورزد
و برای حفظ آن قطعا از هیچ ظلم و جنایتی در حق مردم دریغ نخواهد کرد