خامنه ای و روزهای بر باد رفته

مهرداد شاکری


خامنه ای رهبر خیال ها و اوهام بزرگ و دست نیافتنی ست
رهبر شعارهای یک بار مصرف است
رهبرآرزوها و روزهای بر باد رفته است
در طی ده ها سال صدها میلیارد دلار را خرج ساخت بمب و موشک کرد
شعار نابودی اسرائیل سر داد و زمان برایش مشخص کرد
شعارهایش را بر موشک ها حک کرد
شهرهای موشکی ساخت
شعار مبارزه با امریکا سر داد
امریکا ایران را جدی نمی گرفت
اما ترامپ غیرمعمول رفتار کرد و ایران و خامنه ای را جدی گرفت
حالا خامنه ای باید با دست های نامبارک خود فرمان انهدام موشک ها و توان نظامی کشور را صادر کند