خامنه ای و سپاه

مهرداد شاکری

چندین سال طول کشید تا خامنه ای توانست از سپاه یک غول افسانه ای بسازد و همه کاسه کوزه ها را بوسیله روحانی بر سر سپاه خراب کند. خامنه ای هدایت عملیات تخریب سپاه را با موفقیت به عهده گرفت و با تخریب سپاه خیال خود را از اقدام های احتمالی سپاه علیه خود راحت کرد
سپاه به عنوان پاسدار انقلاب جایی در معادلات هرم قدرت در ایران نداشت و باید از بین میرفت
امریکا با چراغ سبز خامنه ای سپاه را تروریست اعلام نمود تا بحث ادغام سپاه در ارتش بوسیله رهبرایران استارت زده شود
سپاه قربانی افکارشیطانی خامنه ای شد